బోధ

క్రీస్తు శరీరము

క్రీస్తు శరీరము Table of Contents ఉపోద్ఘాతము యేసు ప్రభువు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు, చివరి పస్కా పండుగ సమయములో, గాడిదపిల్లపై జయోత్సవగానములతో యెరూషలేము వెళ్ళిన తరువాత, దేవాలయమునకు వెళ్ళెను. అక్కడ క్రయవిక్రయములు చేయువారిని,

Read More »