యేసు ప్రకటించెను బోధించెను స్వస్థపరిచెను
Preaching

κηρύσσω (కరుస్సో) – ఒక రాజ్యపు ఆస్థాన సమాచార ప్రకటన అధికారి వలే, రాచమర్యాదపూర్వకంగా, అధికారముతోను, రాజ్యపు విషయాలను ప్రజలందరికీ

Clickhere to know »
Teaching

διδάσκω (డిడాస్కో) – బోధించుట, నేర్పించుట, శిక్షణ అందజేయుట, జ్ఞానమును అందజేయుట Strong’s dictionaryG1321 ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారం “బోధన”

Clickhere to know »
Healing

θεραπεύω (థెరాప్యూ) – స్వస్థపరచడం, నయం చేయడం, పూర్వపు మంచిస్థితికి మరలా తీసుకురావడం అంతేకాక, స్వస్థపరిచే క్రమములో కావలసిన ఉపచారము,

Clickhere to know »